Historia

Historia

Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine (SSPM) bildades 1998 som ett i första hand vetenskapligt sällskap vid sidan av Läkemedelsindustrins Läkarförening (LILF). SSPM blev också ett komplement till den tidigare bildade Stiftelsen i Pharmaceutical Medicine, som tillkom i samband med den 9:e världskongressen i ämnet i Stockholm 1996. LILF, som gick upp i SSPM 2003, utgör moderföreningen till SSPM. Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine fick en logotype år 2007 designad av John Lee.

LILF skapades redan 1969 och har haft upp till ca 140 medlemmar även om föreningens storlek var mer blygsam i starten. Under årens lopp har en mångfald symposier och konferenser arrangerats av LILF där framträdande representanter från sjukvården, läkemedelsmyndigheten, klinisk farmakologi och läkemedelsindustrin medverkat. Framför allt möten som samordnats med Läkemedelsverket och tidigare Socialstyrelsens läkemedelsavdelning blev särskilt uppmärksammade och drog stort deltagande. Det gäller även andra sammankomster som 20-årsjubiléet 1989 i form av internat på Engsholms Slott med förnämliga presentationer av bl a Georg Klein, Hans Wigzell, Ragnar Norrby, Bertil Olsson och Bengt Winblad. LILF arrangerade också kurser och informationsmöten i områden som berör kliniska prövningar. Ett flertal möten inklusive årsmötet anordnades varje år varvid även den sociala aspekten på föreningen tillvaratogs.

Som ordförande har följande verkat: Einar Berggren (-1978), Jan Abelin (1979-1981),Astrid Hagelbäck (1982-1984), Anders Rosén (1985-1989), Erik Lunell (1990-1992), Göran Zador (1993-1995), Fredrik Buch (1996-1998), Viveka Åberg (1999-2003), Lars Thomander (2004-2010), Roger Julin (2011-2013), Gunilla Ekström (2013-2018), David Ahlin (2018-2020), Ulf Jersenius (2020-. En uppmärksammad aktivitet i Pharmaceutical Medicine var den 9:e Världskongressen i Stockholm 1996 med ca 650 deltagare från 27 länder. Organisationskommittén (ordf. Anders Rosén) bestod av många medlemmar av LILF´s dåvarande och tidigare styrelse. Det ekonomiska överskottet från denna kongress bildade grundplåten för Stiftelsen i Pharmaceutical Medicine.

SSPM med Pierre Lafolie som förste ordförande har fortsatt och utvecklat LILFs programverksamhet (se hemsidans ”Verksamhet”). Sällskapet verkar för att patienter skall få tillgång till en rationell läkemedelsbehandling och att befrämja klinisk läkemedelsforskning i Sverige. Detta vill SSPM upppnå genom att sprida kunskap om klinisk läkemedelsutveckling och stödja samverkan mellan berörda aktörer. För medlemmarna skall föreningen utgöra ett nätverk för idéer, möten och diskussioner. Pharmaceutical Medicine utgör läran om läkemedelsutveckling i alla dess vetenskapliga, administrativa, juridiska och ekonomiska faser. Ämnet är en etablerad medicinsk specialitet i Storbritannien och Irland och förväntas bli det i flera europeiska länder inom den allra närmaste tiden.

Ett 30-tal länder i hela världen har en lokal läkarförening i Pharmaceutical Medicine liksom SSPM (tidigare LILF) i Sverige. Dessa har sedan ca 35 år tillbaka en paraplyorganisation, International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians (IFAPP) där från Sverige Anders Rosén (87-98 som bl a ordf), Pierre Lafolie (99-01) och John Lee (01-) ingått i styrelsen. På IFAPPs hemsida (www.ifapp.org) presenteras tidigare utförda och kommande världskongresser i pharmaceutical medicine (2-åriga intervall).

Senaste inläggen